کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
Y97179
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7179
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
IRU7620
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7620
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5629
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5613
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
Boeing
شماره پرواز
7430
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6256
کلاس پرواز
A

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
IRU8758
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
8758
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6254
کلاس پرواز
A

وارش
شرکت هواپیمایی
وارش
مدل
Boeing
شماره پرواز
5818
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6224
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7430
کلاس پرواز
Y

شرکت هواپیمایی
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
7438
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5619
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5619
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
5729
کلاس پرواز
Y