تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6232
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
McDonnell Douglas
شماره پرواز
6232
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
180
کلاس پرواز
Y