ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
181
کلاس پرواز
Y

ساها ایر
شرکت هواپیمایی
ساها ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
181
کلاس پرواز
Y